Farnosť
Opatová
Kubrá

Farské oznamy pre birmovancov hoblina

Otázky pre birmovancov

 

ÚVOD

1.Akého pôvodu je slovo birmovanie?

Latinského.

2.Čo znamená slovo birmovanie po slovensky?

Posilnenie.

3.Čo je sviatosť birmovania?

Sviatosť, ktorou nás Ježiš svojím Duchom Svätým posilňuje vo viere.

4.Čo nám Pán Ježiš daruje sviatosťou birmovania?

Svojho Ducha Svätého. Aby sme svoju vieru vyznávali a podľa nej aj žili.

5. Ktoré sú dary Ducha Svätého?

Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť abázeň pred Bohom.

JEŽIŠ KRISTUS

6.Kto je Ježiš?

Boží Syn, ktorý sa stal človekom.

7. Čo znamená slovo Ježiš?

Spasiteľ, Vykupiteľ, Záchranca.

8.Kedy sa stal Boží Syn človekom?

Za čias cisára Augusta, už viac ako pred dvetisíc rokmi.

9.Ako sa stal Boží Syn človekom?

Tak, že pôsobením Ducha Svätého prijal  z Panny  Márie telo a dušu, ako máme

my ľudia.

10.Ako sa volá Boží Syn, keď sa stal človekom?

Ježiš Kristus.

11.Kde sa narodil Ježiš Kristus?

V Betleheme.

12.Ktorými sviatkami oslavujeme narodenie Pána Ježiša?

Vianocami.

13.Kto je otcom Pána Ježiša?

Nebeský Otec.

14.Kto je Ježišova matka?

Panna Mária.

15.Prečo Boh uchránil Pannu Máriu od dedičného hriechu?

Preto, aby Matka jeho Syna bola dokonale krásna.

HRIECH

16.Ako voláme prestúpenie božieho príkazu?

Hriech.

17.Ako delíme hriechy podľa veľkosti?

1. všedný (ľahký) hriech

2. smrteľný (ťažký) hriech

18.Aký je to všedný hriech?

Keď niekto v nezávažnej veci nezachová mieru predpísanú morálnym

zákonom alebo keď neposlúchne morálny zákon vo vážnej veci, ale bez

plného poznania a úplného súhlasu.

 

19.Aký je to smrteľný hriech?

Keď niekto dobrovoľne, slobodne a vážene prestúpi Boží príkaz vo veľkej veci.

20. Čo je následok smrteľného hriechu?

Následok smrteľného hriechu je strata posväcujúcej milosti.

21.Ako sa môže veľký hriešnik uchrániť pred večným zatratením?

Tak, že sa s Ježišovou pomocou zmieri s Bohom.

22 Ako voláme hriech, v ktorom sa narodil každý človek?

Dedičný hriech.

23.Včom je dedičný hriech?

V tom, že všetci ľudia po prvých rodičoch dedia ich odvrátenie sa od Boha.

24. Sedem hlavných hriechov:

Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť.

VYKÚPENIE

25.Ako nás Ježiš vykúpil?

Tak, že za nás zomrel na kríži.

26. Kedy si pripomíname vykupiteľskú Kristovu smrť na kríži?

Na Veľký piatok.

27. Ako dlho sa vzkriesený Kristus zjavoval ľuďom po svojom zmŕtvychvstaní?

40 dní.

28. Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie?

Veľkou nocou a každou nedeľou.

29.Kedy vystúpil Ježiš na nebesia?

Na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní.

VIERA V BOHA

30.Kto nás učí veriť Ježišovu pravdu?

Rímskokatolícka cirkev.

31.Odkiaľ nás cirkev učí Ježišovu pravdu?

1/ Zo svätého písma.

2/ Z ústneho podania.

32.Čo je základom šťastného kresťanského života tu na zemi?

Viera.

33.Aká má byť naša viera?

1/ Všeobecná,

2/ pevná,

3/ živá,

4/ stála.

SVATÉ PÍSMO

34.Čo je sväté písmo?

Sväté písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého.

35.Ako sa delí Sväté písmo?

Na Starý a Nový zákon.

36.Čo obsahuje Starý zákon?

Dejiny spásy, v ktorých sa očakával Ježiš Kristus.

37. Čo obsahuje Nový zákon?

Štyri evanjeliá o Ježišovom živote na zemi, Skutky apoštolov, Listy apoštolov a

Zjavenie sv. Jána.

MILOVAŤ BOHA A BLÍŽNEHO

38.Ktorý je najhlavnejší Ježišov príkaz?

Milovať Boha nadovšetko a milovať blížneho ako samého seba.

39. V ktorej modlitbe je podrobnejšie vyjadrený príkaz lásky k Bohu a k blížnemu?

V modlitbe Desatoro Božích prikázaní.

SVIATOSTI

40.Čo je sviatosť?

Sviatosti sú posvätné viditeľné znaky a slová, ktorými sa naznačuje a spôsobuje neviditeľná milosť.

41.Ktoré sú Ježišove sviatosti?

1.Krst

2. Birmovanie

3. Eucharistia

4. Pokánie

5. Pomazanie chorých

6. Posvätenie kňazstva

7. Manželstvo

42. Čo je cirkev?

Spoločenstvo pokrstených, ktorí milujú Boha a blížnych, a tak putujú do nebeského života.

43. Čo nám dáva Ježiš sviatosťou birmovania?

Dáva nám svojho Duch Svätého ako apoštolom na Turice.

44.Ako sa máme pripraviť na sviatosť birmovania?

1/ Obnovíme si náboženské vedomosti.

2/ Modlíme sa, aby nám Pán Ježiš zoslal Ducha Svätého.

3/ Vyspovedáme sa a

prijmeme Eucharistiu.

4/ Urobíme si predsavzatie, že chceme žiť ako dobrí kresťania.

45.Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je treťou božskou osobou.

46.Kedy Ježiš poslal Ducha Svätého apoštolom?

Na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní, teda na desiaty deň po svojom nanebovstúpení.

47.Kto udeľuje sviatosť birmovania?

Biskup . Biskup je nástupca apoštolov.

48.Čo je krizma?

Krizma je olejový olej, do ktorého je primiešaný balzam a je posvätený biskupom na

Zelený štvrtok.

49.Ako sa udeľuje sviatosť birmovania?-

Birmovný rodič položí pravú ruku na moje plece. - Ja poviem jasne svoje birmovné meno a sústredím sa na to, že ma naplní Duch Svätý svojou silou, svetlom a láskou.

-

Biskup ma poznačí na čele posvätnou krizmou a pritom povie: (Meno),

prijmi znak daru Ducha Svätého.

-

Ja odpoviem: Amen. To znamená: Tak nech sa stane.

-

V tej chvíli príjem darovaného Ducha Svätého.

-

Biskup mi povie: Pokoj s

tebou. Ja odpoviem: I s duchom tvojím.

50.Ktorá sviatosť nás ustavične posilňuje na ceste do večného života?

Eucharistia, lebo Pán Ježiš povedal:“ Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“/Jn 6,54/.

MODLITBA A NÁUKA CIRKVI

51. Prečo sa máme modliť?

Modliť sa máme preto, aby sme:

1.oslavovali Pána Boha pre jeho svätosť,

2.ďakovali mu za jeho dobrotu,

3.odprosovali ho za svoje hriechy,

4.prosili ho o pomoc.

52.Ktorá je najdôležitejšia modlitba?

Modlitba Pána - Otče náš.

53.V ktorej modlitbe nám Cirkev zhrnula, čo máme veriť?

V modlitbe Verím v Boha.

54.Ktorých šesť hlavných právd veríme,

1/ Boh je len jeden.

2/ V Bohu sú tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý.

3/ Boží syn sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil.

4/ Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.

5/ Ľudská duša je nesmrteľná.

6/ Božia milosť je na spásu potrebná.

55.Ako znie pätoro cirkevných prikázaní?

1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Sviatosť Oltárnu.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

56. Ako znie Desatoro Božích prikázaní?

Desatoro Božích prikázaní znie takto:

1/Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2/ Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3/ Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4/ Cti svojho otca isvoju matku.

5/ Nezabiješ.

6/ Nezosmilníš

7/ Nepokradneš.

8/ Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9/ Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10/ Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.