Farnosť
Opatová
Kubrá

Farské oznamy pre birmovancov hoblina

Zoznam prihlásených na prijatie sviatosti birmovania


Priezvisko Meno
1. Arpáš Filip
2. Arpášová Dominika
3. Brezan Aurel
4. Brezanová Alžbeta
5. Cabala Dušan
6. Cupan Dávid
7. Dacková Radka
8. Fabo Šimon 
9. Gallo Matúš
10. Gavenda Ján
11. Gavenda Vincent
12. Gavenda Filip
13. Gavenda Timotej
14. Gavenda  Martin
15. Gavendová Dominika
16. Gažo Martin
17. Goláň Lukáš
18. Havjerová Michaela
19. Hricko Ondrej
20. Hricko Samuel
21. Hricko Adam
22. Hrotko Andrea
23. Husár Matej
24. Kako Jaroslav
25. Kavický Roman
26. Kontová Bibiana
27. Kozelka Martin
28. Kútik Dominik
29. Liška Jakub
30. Liška Marek
31. Liška Marián
32. Liška Samuel
33. Liška Stanislav
34. Liška Dávid
35. Lišková Hana
36. Lišková Laura
37. Lišková Katarína
38. Mádel Félix
39. Mádlová Júlia
40. Machara Jakub
41. Marienková Michaela
42. Meliš Marek
43. Mesárošová Paulína
44. Mihálová Barbora
45. Michalka Kristián
46. Novotná Nela
47. Podolanová Tamara
48. Robota Maroš
49. Robotová Miroslava
50. Sochuľáková Simona
51. Sokol Jakub
52. Sold Michal
53. Sold Tomáš
54. Soldová Nela
55. Svatíková Andrea
56. Trnková Simona
57. Vančová Alžbeta
58. Vančová Nikola
59. Vaneková Veronika
60. Vánik Samuel
61. Vitková Lucia
62. Zavadinka  Michal
63. Žuffová Laura

Otázky na vstupný test písaný v septembri 2023

1.Kto je Ježiš?

Boží Syn, ktorý sa stal človekom.

2.Kto je otcom Pána Ježiša a kto je Ježišova matka?

Nebeský Otec a Panna Mária.

3. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je treťou božskou osobou.

4. Ktoré sú dary Ducha Svätého?

Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Bohom.

5. Ako voláme prestúpenie božieho príkazu a ako delíme hriechy podľa veľkosti?

Hriech a 1. všedný (ľahký) hriech a 2. smrteľný (ťažký) hriech.

6. Ako voláme hriech, v ktorom sa narodil každý človek?

Dedičný hriech.

7. Sedem hlavných hriechov:

Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť.

8. Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie?

Veľkou nocou a každou nedeľou.

9. Kedy vystúpil Ježiš na nebesia a Kedy Ježiš poslal Ducha Svätého apoštolom?

Na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní a na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní, teda na desiaty deň po svojom nanebovstúpení.

10. Čo je sviatosť a ktoré sú Ježišove sviatosti?

Sviatosti sú posvätné viditeľné znaky a slová, ktorými sa naznačuje a spôsobuje neviditeľná milosť.

1.Krst

2. Birmovanie

3. Eucharistia

4. Pokánie

5. Pomazanie chorých

6. Posvätenie kňazstva

7. Manželstvo

11.Ktorých šesť hlavných právd veríme,

1/ Boh je len jeden.

2/ V Bohu sú tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý.

3/ Boží syn sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil.

4/ Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.

5/ Ľudská duša je nesmrteľná.

6/ Božia milosť je na spásu potrebná.

12.Ako znie pätoro cirkevných prikázaní?

1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Sviatosť Oltárnu.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

13. Ako znie Desatoro Božích prikázaní?

Desatoro Božích prikázaní znie takto:

1/Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2/ Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3/ Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4/ Cti svojho otca i svoju matku.

5/ Nezabiješ.

6/ Nezosmilníš

7/ Nepokradneš.

8/ Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9/ Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10/ Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.